Career counseling

Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

1/ Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego zwany „programem” został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Planu Pracy Doradcy Zawodowego.

2/ Program dotyczy podejmowanych działań doradcy zawodowego w klasach I, II, III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III, IV Technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej  w obecnie obowiązujących etapach kształcenia tj. dla 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego i 4 – letniego Technikum.

3/ Cele programu:

a/ poznanie własnych zasobów osobistych,

b/ planowania przyszłości, dalszej ścieżki kształcenia,

c/ przygotowanie do kształtowania własnej drogi zawodowej,

d/ poruszanie się na rynku pracy,

e/ nawiązywania kontaktów z pracodawcą,

f/ przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

g/ radzenie sobie w sytuacjach trudnych/stresowych.

 

4/ Sposoby realizacji celów programu:

a/ metody pracy: praca w oddziałach klasowych, praca w grupach, indywidualna praca z uczniem w zależności od potrzeb i możliwości ucznia, konsultacje z rodzicami ucznia,

b/ narzędzia pracy: testy/kwestionariusze diagnozujące, materiały dydaktyczne/informacyjne/promocyjne (katalogi, informatory, plakaty, ulotki, płyty CD), tablice doradztwa zawodowego.

 

5/ Harmonogram realizacji programu:

 

I planowane działania (tematyka/zakres)  w I okresie roku szkolnego 2017/2018:

Klasy I LO
 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

– poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

– temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

– uzdolnień ( test 40 pytań)

– osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

– zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy I  TECHNIKUM
 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

– poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

– temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

– uzdolnień ( test 40 pytań)

– osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

– zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy II LO
 • realizacja testów:

– kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

– typów osobowościowych (test 55 pytań)

– młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • realizacja testów:

– kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

– typów osobowościowych (test 55 pytań)

– młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy  2017
 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

– zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

– osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

 

 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier                        w Niepołomicach
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • realizacja testów:

– kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 78 pytań)

– wyboru kierunków kształcenia (test 90 pytań)

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy
 • zorganizowanie i nadzorowanie wycieczki dla klas maturalnych do Firmy White Cap w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier, Firmy Randstad – filia Niepołomice
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

– osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

– zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

– motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

 

 

II planowane działania (tematyka/zakres)  w II okresie roku szkolnego 2017/2018:

 

Klasy I LO
 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

– mocne i słabe strony

– poznaj swoje wnętrze

– Twoje obszary zawodowe

– bycie szefem

– test asertywności

– czy umiesz współpracować

– test na kreatywność

Klasy I  TECHNIKUM
 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

– mocne i słabe strony

– poznaj swoje wnętrze

– Twoje obszary zawodowe

– bycie szefem

– test asertywności

– czy umiesz współpracować

– test na kreatywność

Klasy II LO
 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

– przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

– radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

– przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

– radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

– dokumenty aplikacyjne

– 130 pytań od pracodawców

– profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  – zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

– motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

– inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

 

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

– dokumenty aplikacyjne

– 130 pytań od pracodawców

– profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  – zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

– motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

– inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

 

III działania dodatkowe realizowane w trakcie roku szkolnego 2017/2018:

a/bieżące uzupełnianie zapisów  w założonych dla uczniów Indywidualnych Kartach Kariery – Podejmowanych Działań Ucznia (IKK/PDU),

b/ zbieranie danych nt. losów absolwentów 2017 Liceum Ogólnokształcącego i Technikum,

c/ prowadzenie tablic ogłoszeń z zakresu doradztwa zawodowego,

d/ uzupełnianie materiałów doradczych do wykorzystania dla nauczycieli/wychowawców „Doradztwo Zawodowe” z dostępem na pulpicie komputera w pokoju nauczycielskim,

e/ opracowywanie artykułów doradczych dla uczniów  na stronę www szkoły   oraz artykułów informacyjnych z  uwzględnieniem zrealizowanych działań,

f/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych gimnazjalistów obecnych klas II i III,

g/ organizowanie wyjść na targi pracy/kariery,

h/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców,

i/ uczestniczenie w konferencjach metodycznych z zakresu poradnictwa zawodowego,

j/ gromadzenie informacji o ofertach kształcenia po zakończeniu nauki w LO, Technikum,

k/ gromadzenie informacji o zawodach (informatory/katalogi), rynku pracy w kraju i w  UE,

l/ gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy,

ł/ organizowanie spotkań z przedstawicielami danych zawodów (np. absolwenci szkoły, rodzice),

m/ współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologiem szkolnym, wychowawcami klasowymi,

n/promocja oferty kształcenia w naszym zespole podczas Dnia Otwartego Szkoły, prowadzenia wsparcia zawodowego, realizacja testów ukierunkowania zawodowego.

 

6/ Osiągnięcia ucznia:

a/ zbudowanie poczucia własnej wartości,

b/ poznanie swojego potencjału,

c/ podejmowanie trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych,

d/ ukształtowanie właściwej orientacji zawodowej,

e/ realizacja własnych oczekiwań zawodowych na krajowym lub unijnym rynku pracy.

 

7/ Ewaluacja programu:

a/ otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły,

b/ sporządzanie sprawozdań z pracy doradcy zawodowego,

c/ przedstawianie rezultatów na radach pedagogicznych.

 

Opracowanie: Ewa Rogóż – szkolny doradca zawodowy