Harmonogram realizacji zadań – styczeń 2018 r.

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn.Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

Nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0241/16-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.02.2017 (dz/m/rok), zakończenie 29.02.2020 (dz/m/rok)

 

 

L.p.

Rodzaj zajęć (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący

Termin realizacji

Termin zakończenia danej formy wsparcia

Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu (adres, nr sali)

data

godziny

(od-do)

częstotliwość

1.

Zajęcia wyrównawcze – przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.14 część praktyczna technik obsługi turystycznej

Józef Zelek

2.01.2017

3.01.2017

4.01.2017

8.01.2017

9.01.2017

8:00 – 8:45

15:10 –16:40

14:20 –16:40

14:20 –17:30

8:00 – 8:45

Raz w roku

2017

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr  6 lub 8