Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Dydaktyka Doradca Zawodowy Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
poniedziałek, 06 października 2014 12:37

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

w ZESPOLE SZKÓŁ im. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu określenia przez uczniów  własnych predyspozycji, przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły, poziomu i kierunku kształcenia, wyboru zawodu tj. prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

*DORADZTWO ZAWODOWE - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

*DORADCA ZAWODOWY - osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych  i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując
w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

*INFORMACJA ZAWODOWA - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

*INFORMACJA EDUKACYJNA - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem i nabywaniem kwalifikacji.

*ORIENTACJA ZAWODOWA - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

*PORADNICTWO ZAWODOWE - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

*ZAWÓD - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania  i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

 

2. Zespół  WSDZ w  naszej szkole tworzą: pedagodzy szkolni, doradca zawodowy jako koordynator, psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz oraz współuczestniczą: rodzice, przedstawiciele instytucji zewnętrznych m. innymi zajmujących się doradztwem.

 

3. Miejscem realizacji WSDZ jest Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1. Zespół Szkół to szkoła średnia na terenie gminy Niepołomice kształcąca młodzież, jedna z pięciu na terenie powiatu wielickiego; młodzież  kształci się w 3- letnim Liceum Ogólnokształcącym, w 4 – letnim  Technikum, obecnie w zawodach technik: informatyk, hotelarstwa, ekonomista, obsługi turystycznej. Młodzież naszej szkoły pochodzi nie tylko z terenu Mista i Gminy Niepołomice, ale z gmin ościennych. Nie bez znaczenia jest fakt wzrostu liczby mieszkańców Miasta          i Gminy Niepołomice spowodowana stale rosnącym budownictwem mieszkaniowym oraz rozwojem Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dającej zatrudnienie między innymi naszym absolwentom. Większość uczniów pochodzi z rodzin średnio i nisko uposażonych, o „mieszanym” wykształceniu swoich rodziców.  Rodzice przywiązują wagę do dobrego wykształcenia swoich dzieci, adekwatnego do wymagań rynku pracy, zwracają uwagę na osiągane wyniki nauczania,  w tym wyniki egzaminu maturalnego,   egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz właściwe studia gwarantujące w przyszłości znalezienie dobrze płatnej pracy. Podjęcie pracy zawodowej przy równoczesnym kontynuowaniu dalszego kształcenia na studiach często związane jest  z warunkami materialnymi rodziny,  koniecznością opłacania  sobie samemu przez absolwenta szkoły  czesnego za studia, zdobywania kwalifikacji zawodowych w świetle coraz większych wymogów pracodawców oraz konkurencyjności na rynku pracy.  Stąd  też coraz bardziej dostrzega się potrzebę korzystania  z pomocy doradcy zawodowego poprzez spotkania indywidualne i grupowe dla uczniów niekiedy z udziałem ich rodziców.

 

4. Zgodnie z rozporządzeniem  MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. poz. 532 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach – do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

5. WSDZ w ramach pracy z nauczycielami obejmuje: utworzenie i zapewnienie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły, tworzenie szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej/edukacyjnej i roli przyszłego pracownika, realizacja działań związanych z poznawaniem zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy, pokonywanie barier młodzieży z małych środowisk wiejskich oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym, informację o zawodach przyszłości na rynku krajowym i unijnym, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej np. poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP).

 

6. WSDZ  w ramach pracy z uczniami obejmuje: poznawanie różnych zawodów, poznawanie własnej osobowości, prowadzenie autodiagnozy preferencji             i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów czy kierunków kształcenia, konfrontowanie własnej samooceny                             z wymaganiami szkół i zawodów, poznawanie struktury i warunków przyjmowania do szkół wyższych, policealnych, dla dorosłych, pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej (IPD), analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy, przygotowywanie do procesów orientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp., indywidualna praca z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste, grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły, pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy, wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym, kształtowanie umiejętności świadomego                    i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy/ kierunku kształcenia.

 

7. WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje: prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, wspomaganiu rodziców                      w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego, indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w regionie, przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy.

 

8. Cele szczegółowe programu obejmują:

a/ kształtowanie postaw i zachowań uczniów: przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania kształtowanie swojej drogi edukacyjno-zawodowej, kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości, kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

b/ kształtowanie umiejętności uczniów: planowania przyszłości zawodowej, organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie), przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową, poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, nawiązywania kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez Internet itp.), przeprowadzania negocjacji,

c/ poszerzanie wiedzy i horyzontów: poznanie katalogu zawodów, poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach, poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą (CV, europejskie CV, portfolio zawodowe), poznanie podstaw prawa pracy, poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

 

9. Działania w/w dotyczą trzy i czteroletniego okresu  kształcenia młodzieży tj. w liceum lub technikum oraz są dostosowywane do potrzeb młodzieży                   i danego typu szkoły; zajęcia (spotkania z uczniami) z doradztwa zawodowego odbywają się m. innymi: na godzinach wychowawczych, podczas zastępstw,                            na wskazanych przez dyrekcję zajęciach  lekcyjnych, w ramach grupowych spotkań z zaproszonymi gośćmi, na spotkaniach  indywidualnych z uczniami                   i rodzicami oraz podczas wyznaczonych dyżurów doradcy zawodowego; w zależności od  konieczności organizacyjnych możliwa jest realizacja określonych działań  w innym terminie po uzgodnieniu z dyrekcją i nauczycielami (dotyczy wyjść i wyjazdów klasowych).

10. Harmonogram działań, realizacja zadań organizacyjno – informacyjnych:

a/ opracowanie harmonogramu działań doradcy zawodowego – wrzesień,

b/ wzbogacenie warsztatu metodyczno-informacyjnego – cały rok,

c/ wypracowanie współpracy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, bibliotekarzem – na bieżąco,

d/ opracowanie tematyki zajęć zawodoznawczych, realizacji określonych testów dla uczniów LO, Technikum - wrzesień,

e/ prowadzenie spotkań informacyjnych z uczniami i rodzicami – cały rok,

f/ współpraca z instytucjami rynku pracy i uczelniami – cały rok,

g/ kontynuacja wpisów do „zakładki”  na stronie internetowej szkoły,

h/ prowadzenie dla unia /ów Indywidualnych Kart Kariery/Planowanych Działań Ucznia (IKK/PDU),

i/ prowadzenie tablicy z informacją zawodowo/edukacyjną – cały rok,

j/ monitorowanie przy współpracy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, psychologiem osiągnięć uczniów z problemami edukacyjnymi i społecznymi oraz uczniów zdolnych – cały rok,

k/ koordynacja uczestnictwa młodzieży LO, Techników w „Salonie Maturzystów w Krakowie”, Dniach Kariery w Wieliczce, Targach Pracy i Edukacji oraz w Targach Pracy i Kariery w Niepołomicach, w spotkaniach  z przedstawicielami uczelni, przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami w szkole                 i poza nią, w tym w ramach wycieczek do Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – cały rok,

l/ sprawozdanie z realizacji podjętych działań – styczeń, czerwiec roku szkolnego.

 

11. Zadania diagnostyczno – dydaktyczno – doradcze:

a/ przygotowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych – wrzesień, październik,

b/ diagnoza potrzeb edukacyjno – zawodoznawczych uczniów w klasach nienaturalnych – cały rok,

c/ realizacja zajęć dla klas maturalnych: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych (wybór dalszego kierunku kształcenia/pracy zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, egzaminy maturalne i zawodowe, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne, „poruszanie się po rynku pracy” – cały rok,

d/ indywidualne konsultacje doradcze dla uczniów – cały rok,

e/ indywidualne lub zbiorowe konsultacje doradcze dla uczniów gimnazjów Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez dyrektorów placówek lub indywidualnych potrzeb gimnazjalistów – cały rok,

f/ indywidualne konsultacje doradcze dla rodziców uczniów naszego zespołu lub rodziców uczniów gimnazjów – cały rok,

g/ przedstawienie wg. zapotrzebowania uczniów i ich rodziców zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół wyższych – na bieżąco,

i/ badanie losów absolwentów naszego zespołu (indywidualnie i instytucjonalnie), dokonane wybory drogi edukacyjnej, ścieżki zawodowej, ew. informacja zwrotna na temat efektów uczenia (np. treści przydatne na kolejnym etapie) – cały rok,

j/ ewaluacja zadań: otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły, o pracy doradcy zawodowego, podejmowanych działaniach  - na bieżąco, sprawozdania okresowe.

 

12. Warsztat pracy doradcy zawodowego, jego wyposażenie stanowi:

a/ sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (np. tablice informacyjne, regały na publikacje/ulotki itp.),

b/ sprzęt do prezentacji materiałów multimedialnych (np. komputer z dostępem do Internetu w bibliotece szkolnej, w pracowniach komputerowych, projektor, ekran, itp.),

c/ sprzęt do powielania informacji, określonych treści (np. drukarki w pracowniach komputerowych, kserokopiarka w bibliotece szkolnej),

d/ zbiory informacji drukowanych (np. informatory, katalogi, publikacje, ulotki itp. w bibliotece szkolnej),

e/ zbiory informacji multimedialnych (np. filmy/płyty CD itp.),

f/ zbiory testów diagnostycznych (wg. odrębnego spisu),

g/ materiały wspomagające pracę doradcy i grona pedagogicznego: np. ankiety, kwestionariusze, filmy/płyty CD, informatory, katalogi, w tym opisy zawodów itp.

 

13. Określone treści doradcze realizowane są podczas zajęć przedmiotowych takich jak na przykład.:

a/ godzina z wychowawcą  – zgodnie z odrębnym planem,

b/ podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie własnego CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, pomysł na własną  działalność gospodarczą, biznesplan, słabe             i mocne strony swojej osoby, aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole;

c/ biologia – choroby zawodowe;

d/ geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie;

e/ języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny;

f/ WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym;

g/ historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa;

h/ religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, karta praw człowieka, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,

i/ etyka - etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje;

j/ przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa  - zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo medyczne – kryteria, alternatywy pracy;

k/ język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, trudna praca ludzi wsi, kultura słowa;

l/ informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem –

wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia  własnych stron internetowych.

 

14.Przewidywane efekty podejmowanych działań: umożliwienie młodzieży osiąganie założonych celów związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjno/ zawodowej, wsparcie rodziców ucznia/prawnych opiekunów między innymi w planowaniu kariery własnego dziecka.  W związku z powyższym, absolwent szkoły będzie umiał określić:

a/ różne zawody i siebie w relacji zawodowej,

b/ swoją osobowość z uwzględnieniem właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych w celu podejmowania prawidłowych decyzji, wyboru ścieżki kształcenia i możliwości zatrudnienia na rynku pracy,

c/ poziom zdobytej wiedzy i sprawności w aktywnym i samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji edukacyjno-zawodowych,

d/ rolę i znaczenie pomocy doradcy zawodowego.

 

15. Efektem końcowym realizacji programu jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych oraz przygotowania absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, a w przypadku uczniów szkół zawodowych realizacja własnych oczekiwań zawodowych na rynku pracy umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym lub unijnym rynku pracy.

16. Doskonalenie zawodowe poprzez: samokształcenie oraz udział w formach szkolnych i pozaszkolnych, zgodnie z WDN w danym roku szkolnym.

 

17. W ramach realizacji WSDZ szkoła (w tym doradca zawodowy) między innymi współpracuje z następującymi instytucjami:  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Małopolskie Obserwatorium Badania Rynku Pracy i Edukacji – Urząd Pracy w Krakowie, Instytut Badań Edukacyjnych w Krakowie, ASM  Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie, Krakowski Salon Maturzystów – Perspektywy, Akademickie  Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Rejonowy Urząd Pracy -filia Niepołomice, Młodzieżowe Centrum Karier w Niepołomicach, Teleinvention, sp. zoo w Krakowie, Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic, Adecco Poland i Randstad Polska – filie Niepołomice, Niepołomicki Hufiec Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, pracodawcy Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zakłady pracy, w których uczniowie realizują praktykę zawodową (wg. odrębnego wykazu), publiczne i niepubliczne gimnazja (wg. odrębnego wykazu).

Opracowanie: Ewa Rogóż – doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS