Get To Know America

Organizacja i przebieg konkursu  Zoom in on America Challenge –

„Get to know America”

I Postanowienia ogólne

1.  Organizatorami Konkursu wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych „Get to know America” (dalej  zwanego  Konkursem)  jest Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (dalej zwany Organizatorem).

2. Konkurs  organizowany  jest  w  ramach konkursu Zoom in on America Challenge, we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

3. Celem  konkursu  jest  rozbudzenie  zainteresowań  kulturą,  historią, geografią i  językiem  angielskim wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pogłębienie wiedzy o  krajach  anglojęzycznych, rozwijanie uzdolnień językowych uczniów oraz zachęcenie ich do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań.

4. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz patronatem medialnym Gazety Niepołomickiej.

5. Laureaci  konkursu  –  zwycięska  drużyna  otrzyma  dyplomy  i  nagrody rzeczowe w  postaci  tabletów ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.  Pozostałe  drużyny  otrzymają  dyplomy  uznania  potwierdzające udział w konkursie oraz drobne upominki.             Nauczyciele przygotowujący uczniów  otrzymają dyplomy  z podziękowaniami.

6.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, w Gazecie Niepołomickiej oraz na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych.

7. Informacje o Konkursie, a w szczególności Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne  na stronie internetowej www.lo-niepolomice.pl

8. Koordynatorami Konkursu ze strony Organizatora są: Katarzyna Grochot i Dorota Żak.

 

 

II Organizacja i przebieg konkursu

1.  Konkurs obejmuje trzy etapy i jest prowadzony w języku angielskim.

2.  Tematyka konkursu obejmuje materiał opublikowany w elektronicznym czasopiśmie- miesięczniku pt. Zoom in on  Americadostępnym na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych pod adresem http://www.usinfo.pl/zoom/.

3.  W związku z udziałem w I etapie uczniowie są zobligowani do zapoznania się z materiałem z następujących numerów:

 • April 2006 – Issue 25 Louis Armstrong and JAM
 • January 2010 – Issue 66 Musical
 • July 2011- Issue 83 Peter Falk
 • October 2014 Issue 120 – Elvis Presley
 • June 2015 Issue 128 – Marilyn Monroe
 • October 2016 Issue 142 – Bob Dylan Wins the Nobel Prize in Literature

4.  Do II etapu uczniowie dodatkowo są zobowiązani do zapoznania się z 6 kolejnymi numerami :

 • February 2004 – Issue 1 African American History Month
 • December 2010- Issue 76 Ignacy Jan Paderewski
 • April 2011 – Issue 80 Frederic Remington
 • October 2012 – Issue 98 A woman in space
 • January 2013 – Issue 101 Ansel Adams: Master of B&W Photography
 • November 2014 Issue 121- Native Americans
 • February 2016 Issue 135- Rosa Parks

5. Do III etapu uczniowie dodatkowo są zobowiązani do zapoznania się z 3 numerami:

 • May-June 2017 Issue 148 – Photographer Gordon Parks
 • July-August 2017 Issue 149 – President John F.Kennedy
 • September – October 2017 Lewis, Clark and Westward expansion

 

 

 

I etap

1. Do I etapu Konkursu (wstępnego) mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych zgłoszonych do konkursu oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

2. Etap I zostanie przeprowadzony w dniu 10 stycznia 2018 o godz. 9.00 w siedzibach szkół i będzie trwać 45 min. Etap I obejmuje test wiedzy składający się z  50 pytań.

3. Szkoły zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia  na adres gettoknowamerica@onet.pl do dnia 21 grudnia 2017.

4. Testy zawierające pytania dla uczniów szkoły otrzymują drogą elektroniczną na adres email wskazany przez szkołę, na dzień przed wyznaczonym terminem I etapu, oraz klucz odpowiedzi  dzień później.

5. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły zobowiązany jest po sprawdzeniu prac, do wydelegowania drużyn składających się z 3 osób, wyłonionych w drodze wewnętrznych eliminacji . Drużyny te będą reprezentować  szkołę w dalszych etapach konkursu.

6. Każda szkoła może zgłosić max. 3 drużyny. Nazwiska uczestników należy wysłać na adres gettoknowamerica@onet.pl do dnia 19 stycznia 2018  wraz z pisemną zgodą rodziców na udział w konkursie  i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez  organizatorów .

 

II etap

1. Do etapu II konkursu zostaną zakwalifikowane drużyny, które zostały wyłonione w drodze wewnętrznych eliminacji w etapie I.

2. Etap II obejmuje test wiedzy składający się z zadań zamkniętych i otwartych, opracowanych na podstawie 6 numerów z etapu I oraz  7 dodatkowych numerów Zoom In on  America.

3.  Etap II zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora w dniu 28 lutego 2018 i będzie trwać 60 min.

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

 

III etap

1. Do etapu III konkursu  zostanie zakwalifikowanych  8 najlepszych drużyn wyłonionych z  II etapu.

2.  Organizator konkursu tj. Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II informuje, że  w etapie III konkursu może go reprezentować max. 1 drużyna.

3. Drużyny będą konkurować ze sobą udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego, przedstawiciela Konsulatu Generalnego Stanów  Zjednoczonych w Krakowie.

3.  Etap III odbędzie się w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w  marcu 2018r.    ( dokładny termin zostanie podany 28 lutego, po ustaleniu terminu z przedstawicielami  Konsulatu Generalnego USA w Krakowie).

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

5. W skład komisji jurorów wchodzą pracownicy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

6.  W przypadku identycznej liczby punktów zdobytych przez poszczególne drużyny  o zajętym miejscu zdecyduje dogrywka.

7.  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

8.  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  nastąpi  po zakończeniu III etapu.

 

III Literatura

1. Materiały do Konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.usinfo.pl/zoom oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach http://www.lo-niepolomice.pl

2.  Uczestnicy konkursu mają możliwość zaprenumerować bezpłatnie magazyn  Zoom in on  America na stronie http://www.usinfo.pl/zoom

 

 

 

IV Postanowienia końcowe

1.  W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2.  Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.  Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach oraz droga elektroniczną na adres gettoknowamerica@onet.pl z dopiskiem konkurs „Get to know America”

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i mamy nadzieję, że będzie on wspaniałą przygodą z językiem angielskim.