Ogłoszenie o naborze partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu RPMP.10.02.02-IP.01-12-066/18

REGULAMIN NABORU

na partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w związku z konkursem nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 ogłoszonym 26 października 2018 roku.

 

I: OGŁOSZENIE O NABORZE

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  ogłasza nabór partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu
RPMP.10.02.02-IP.01-12-066/18.

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U> z 2016 r. poz. 217).

 

II: CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie opracowanie wniosku, aplikowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się:

 1. Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych.
 2. Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Gmina Niepołomice/Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II pełnić będzie rolę Lidera.

 

III: WYMAGANIA I OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA:

 1. Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami projektu.
 2. Partnerem może zostać podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Partnerem może być wyłącznie podmiot prowadzący aktywną działalność w zakresie wspierania edukacji w inicjowaniu współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz
  w realizowaniu działań zmierzających do podnoszenia jakości edukacji.
 3. Partner zadeklaruje wniesienie w realizację zadań i celu partnerstwa wkładu w postaci wiedzy i doświadczenia, zasobów ludzkich, organizacyjnych.
 4. Partner musi posiadać udokumentowane 5 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.

IV: KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

A: Kryteria dostępu:

 1. Podmiot prowadzi aktywną działalność.
 2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.
 3. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 4. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).
 5. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 707 z późn. zm).
 6. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym nabór w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 7. Podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 8. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 9. Podmiot posiada przynajmniej 5 – letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu
  i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
 10. Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.

B: Kryteria merytoryczne:

Punkty za kryterium sumują się, a podmiot może uzyskać maksymalnie 70 pkt.

 1. Podmiot w okresie pięciu lat uczestniczył w realizacji projektów współfinansowanych
  ze środków Unii Europejskiej lub innych środków publicznych jako beneficjent – wnioskodawca lub partner:
 • Jako partner do 2 projektów – 10 pkt.
 • Jako partner 2 lub więcej projektów – 20 pkt.
 • Jako lider 1 projektu – 20 pkt.
 • Jako lider 2 lub więcej projektów – 30 pkt.
 1. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań w projekcie – od 0 do 40 pkt.

V: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”)

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści – z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
 2. Oświadczenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
  na podstawie m.in.:
 • 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 1. Oświadczenie, że podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 2. Oświadczenie, że podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz podatków i opłat.
 4. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o posiadaniu przynajmniej 5-letniego udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o nie pozostawaniu pod zarządem komisarycznym oraz nie znajdowaniu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego
  (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.
 6. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
 7. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VI: TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBORÓW OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego regulaminu.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem „oferta w naborze na wybór partnera”, na adres ogłaszającego nabór:

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

 1. Termin składania ofert wynosi 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć od dnia 26.02.2019 do dnia 18.03.2019 decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego nabór. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa w składzie:

Dyrektor – Barbara Wiśniowska

Wicedyrektor – Wacław Sternal

Wicedyrektor – Zbigniew Florczykiewicz

dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 1. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
 3. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 4. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 5. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej.
 6. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

Zbigniew Florczykiewicz, tel. 122811516, e-mail: zs.niepo@poczta.onet.pl

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty