Procedura wspomagająca ustalanie oceny z zachowania

Procedura wspomagająca ustalanie oceny zachowania

Zasady oceniania zachowania

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych
  oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
 2. Przy ocenie zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje Szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • pilność i sumienność w nauce;
 • systematyczne uczęszczanie do Szkoły, niespóźnianie się na lekcje oraz usprawiedliwianie nieobecności w trybie określonym w Statucie Szkoły;
 • noszenie stroju uczniowskiego, zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami zawartymi
  w Statucie Szkoły;
 • wykonywanie powierzonych uczniowi przez nauczyciela zadań;
 • udział i reprezentowanie Szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych;
 • udział w akademiach, apelach i uroczystościach okolicznościowych;
 • inicjatywę i udział w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska;
 • pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, wolontariat, pełnienie funkcji społecznych;
 • poszanowanie mienia szkolnego, społecznego oraz mienia kolegów;
 • nieuleganie szkodliwym nałogom;
 • funkcjonowanie w Szkole, grupie rówieśniczej i środowisku;
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania;
 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania podlega tej samej procedurze ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana, co ocena z zajęć edukacyjnych.Dorosły uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego przekazuje wychowawcy klasy pisemne uzasadnienie wniosku o uzyskanie wyższej oceny, na podstawie którego wychowawca dokonuje ponownej analizy postaw i zachowań ucznia z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów oceniania zachowania. Warunkiem uzyskania zgody na uzyskanie oceny zachowania wyższej niż przewidywana jest systematyczna praca na poziomie oceny, o którą wnioskuje uczeń.
 2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne

4a.  (uchylony)

4b.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. (uchylony)
 2. (uchylony)

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zapoznaniu się z uwagami nauczycieli z uwzględnieniem następujących kryteriów szczegółowych oceniania zachowania:

Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, którego zachowanie wykracza poza kryteria oceny bardzo dobrej a ponadto spełnia przynajmniej jedno z następujących:

 • nie posiada godzin nieusprawiedliwionych i punktualnie zgłasza się na lekcje;
 • angażuje się samodzielnie lub wykazuje się inicjatywą w działaniach na rzecz klasy, szkoły i/lub  środowiska lokalnego;
 • aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz lokalnych wydarzeniach kulturalnych;
 • godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości lub zawodów sportowych;
 • charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.

Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej a ponadto przynajmniej jedno z następujących:

 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy;
 • aktywnie pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym lub lokalnym;
 • wypełnia powierzone mu funkcje i wywiązuje się z przydzielonych mu zadań;
 • ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych wroku szkolnym;
 • uczestniczy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych;
 • prowadzi pozaszkolną działalność społeczną, angażuje się w wolontariat;
 • podejmuje działania integracyjne w zespole klasowym;
 • angażuje się w pomoc koleżeńską.

Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej a ponadto:

 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, terminowo usprawiedliwia nieobecności, ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
 • przestrzega przepisów zawartych w Statucie Szkoły;
 • respektuje polecenia wychowawcy i nauczycieli;
 • okazuje tolerancję i poszanowanie godności innych osób;
 • dba o kulturę słowa;
 • jest uczciwy w postępowaniu;
 • reaguje na zło;
 • okazuje szacunek innym ludziom;
 • dba o zdrowie i higienę, nie ulega demoralizacji;
 • nosi strój uczniowski zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami zawartymi w Statucie Szkoły;
 • szanuje mienia szkolne i prywatne.

Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega podstawowych norm moralnych;
 • zachowuje się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób;
 • stara się wywiązywać z podstawowych obowiązków ucznia, a szczególnie dotyczących dyscypliny podczas zajęć szkolnych, ma nie więcej niż20 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
 • cechuje go właściwa kultura języka.

Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów oceny poprawnej, ale przejawia co najmniej jedno z poniższych zachowań:

 • narusza przyjęte normy społeczne, określające zasady współżycia między ludźmi, łamiąc zasady kultury słowa lub wykazując się nieuczciwością poprzez korzystanie z niedozwolonych form pracy podczas lekcji lub dokonanie plagiatu;
 • stwarza problemy dyscyplinarne, porządkowe na lekcjach, przerwach, podczas grupowych wyjść poza szkołę;
 • nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych, ma nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
 • ulega demoralizacji;
 • otrzymał karę statutową.

Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej, ale przejawia co najmniej jedno z następujących zachowań:

 • swoim zachowaniem w sposób rażący naruszył dobra innych ludzi lub ich nietykalność cielesną;
 • w rażący sposób lekceważy obowiązki szkolne, wagaruje, ma ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
 • stwarza sytuacje groźne dla zdrowia własnego lub innych;
 • swoim zachowaniem wywiera negatywny wpływ na innych uczniów;
 • popełnił czyn karalny w rozumieniu prawa karnego;
 • otrzymał kary statutowe.
 1. Ocena wychowawcy klasy, ustalona w oparciu o kryteria po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów oraz ocenianego ucznia jest ostateczna.

9.Uczeń, który w drugim okresie w sposób znaczący poprawił swoje zachowanie, może otrzymać ocenę roczną o jeden stopień wyższą niż ocena ustalona za pierwszy okres nauki.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala nową roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Zastrzeżenie dotyczące rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wnosi się do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11.W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca oddziału;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.