Procedura wspomagająca ustalanie oceny z zachowania

Procedura wspomagająca ustalanie oceny zachowania

 

 1. Ustalanie oceny z zachowania opiera się na systemie punktowym, który jest narzędziem wspomagającym wychowawcę w ustalaniu proponowanej oceny z zachowania:
   1. każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 100 punktów,
   2. ocena dobra  stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen,

3) nie otrzymuje oceny wzorowej uczeń, który w danym okresie otrzymał więcej niż 20 punktów ujemnych, nawet w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby punktów, a oceny bardzo dobrej uczeń, który otrzymał więcej niż 30 punktów ujemnych,

4) obowiązują następujące progi punktowe przy ustalaniu ocen:

Ocena Punkty
wzorowe Powyżej 200
bardzo dobre 150 – 199
dobre 90 – 149
poprawne 50 – 89
nieodpowiednie 1 – 49
naganne 0 punktów i poniżej / punkty ujemne
 1. Przyznaje się dodatkowe punkty za:
   1. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – zgodnie z tabelą poniżej:
Szczebel Udział Miejsce
III II I
Szkolny* 5 10 15 20
powiatowy 5* 20 25 30
okręgowy lub regionalny konkursów/olimpiad 50/60 55/60 60/70 65/80
ogólnokrajowy/ogólnopolski: Finalista- 90 Laureat – 100

*sumujemy udział i za zwycięstwo

* punkty przyznajemy tylko wówczas, gdy w konkursie nie było etapu szkolnego

   1. udział w konkursach oraz zawodach sportowych- zgodnie z tabelą poniżej:
Szczebel Miejsce
III II I
rejonowy 35 40 45
wojewódzki 50 55 60
okręgowy lub regionalny konkursów/olimpiad 55/60 60/70 65/80
ogólnokrajowy/ogólnopolski: Finalista- 90 Laureat – 100
   1. działania- zgodnie z tabelą poniżej:
Czynność Kto przyznaje Punkty
Przygotowanie samodzielne lub przy współpracy nauczyciela scenariusza lub reżyserii akademii, imprezy lub uroczystości szkolnej nauczyciele opiekunowie imprezy 30-40
Czynny udział w akademii, imprezie lub uroczystości szkolnej np.: nauczenie się roli, prowadzenie uroczystości nauczyciele opiekunowie imprezy 20-30
Czynny udział w akademii, imprezie lub uroczystości szkolnej:

– przygotowanie rekwizytów i dekoracji

– chór

nauczyciele opiekunowie imprezy 15

10

Przygotowanie sal do egzaminów i uroczystości szkolnych, każdorazowo:

– w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

– w czasie zajęć lekcyjnych

wychowawca 10

5

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim:

– klasowym

– szkolnym

wychowawca

opiekun SU

5-10

10-15

Praca w bibliotece szkolnej Nauczyciel bibliotekarz 5-10
Systematyczna praca w organizacjach, kołach i klubach szkolnych oraz pozaszkolnych, wolontariatach (w okresie);

– szkolnych

– pozaszkolnych

wychowawca lub nauczyciel

informacja od zarządu

5- 10

5

Systematyczna praca na rzecz klasy (np. organizowanie wycieczek, przygotowanie pomocy dydaktycznych, itp.) wychowawca 10
Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (koncerty, wystawy, odczyty itp.):

– do trzech godzin

– powyżej trzech godzin

wychowawca lub nauczyciel 10

15

Czynny udział w reprezentowaniu szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (np.: WOŚP, Czekoladowa gwiazdka, Pola Chwały, Mikołajki, wolontariat, Dni Niepołomic-cegiełki) wychowawca lub nauczyciel 20-30
Frekwencja:

– 100% obecności

– wszystkie nieobecności usprawiedliwione

– brak spóźnień (spóźnienia dojeżdżających będą rozpatrywane indywidualnie)

wychowawca 30

10

10

Pomoc koleżeńska samorząd klasowy, nauczyciel 10
Każda pochwała nauczyciela, wychowawcy wychowawca 15
Każda pochwała dyrektora wychowawca 30
Wysoka kultura osobista wychowawcy i nauczyciele uczący 10
 1. Odejmuje się punkty za:
Czynność Kto przyznaje Punkty
Frekwencja:

– nieusprawiedliwiona godzina (spóźnienia przeliczamy na godziny nieusprawiedliwione: 3 spóźnienia = 1 godzina nieusprawiedliwiona )

– każde samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw

wychowawca 5

5

Nieodpowiedni, wykraczający poza normy przyjęte w szkole strój wychowawca 10
Nieodpowiednie zachowanie – każdorazowo, np:

– na przerwach, uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę

– przeszkadzanie na lekcjach

– lekceważenie poleceń nauczyciela

– niewypełnienie obowiązków dyżurnego

– aroganckie zachowanie wobec kolegów

– brak dbałości o kulturę języka i używanie wulgaryzmów

– złe zachowanie poza szkołą

– zaśmiecanie otoczenia

nauczyciel 5-15
Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, katechetów, pracowników szkoły – każdorazowo nauczyciel 15
Za każdy brak książki/zeszytu/identyfikatora/ zmiennego obuwia – każdorazowo: nauczyciel 5
Używanie telefonu komórkowego w czasie lekcji – każdorazowo: nauczyciel 5
Każdą naganę wychowawcy wychowawca 15
Każdą naganę dyrektora wychowawca 30
Każdą dewastację mienia szkolnego wychowawca 30
Uleganie szkodliwym nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki), namawianie do nich) wychowawca Automatycznie ocena naganna
Rozprowadzanie używek w szkole i poza nią , każde stosowanie szantażu, zastraszanie, wyłudzanie
Działanie w szkodliwych społecznie nieformalnych grupach
Każde wzięcie udziału w bójkach, samosądach, napadach i kradzieżach
Fałszowanie dokumentacji szkolnej (podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie ocen itp.)

Procedury postępowania nauczycieli

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych