Recruitment regulations

ZAŁĄCZNIKI:

Pobierz wniosek o przyjęcie do Liceum

Pobierz wniosek o przyjęcie do Technikum

 

 

ZASADY REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W NIEPOŁOMICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

CZĘŚĆ PIERWSZA  – REKRUTACJA

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

I TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim (NP.537.1.2018.AP).

 

II. Oferta edukacyjna szkoły

 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2018/2019 szeroką ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby edukacyjne młodzieży i jej rodziców w zakresie:

 • nauk humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych i informatyki,
 • nauczania języka angielskiego i wyboru w nauczaniu drugich języków obcych: niemiecki, francuski, włoski,
 • realizacji innowacji pedagogicznych, a w  ich zakresie przedmiotów uzupełniających: „Edukacja policyjna”, „Edukacja pożarnicza” oraz przedmiotu dodatkowego „Wiedza o prawie”
 • możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu: technik informatyk – TI, technik ekonomista – TE, technik handlowiec – TH, technik hotelarstwa – THT, technik obsługi turystycznej – TOT.

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje kształcenie w:

 • dwóch oddziałach Liceum Ogólnokształcącego – liczba miejsc: 60,
 • dwóch oddziałach Technikum kształcących w zawodach: t. informatyk, t. ekonomista,
  t. handlowiec, t. hotelarstwa, t. obsługi turystycznej – liczba miejsc: 60.

 

 

LO

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

od I klasy

od II klasy

A1

matematyka geografia, informatyka j. ang/ II j.obcy

A2

matematyka, język angielski geografia j. ang/ II j.obcy

A3

matematyka chemia lub fizyka j. ang/ II j.obcy

A4

biologia, chemia j. ang/ II j.obcy

A5

klasa

pożarnicza

chemia, fizyka lub biologia j. ang/ II j.obcy

B1

język polski historia, wiedza o społeczeństwie j. ang/ II j.obcy

B2

język polski, język angielski lub język niemiecki historia j. ang/ II j.obcy

B3

język angielski, język niemiecki historia

B4

klasa policyjna

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)
historia, wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim) j. ang/ II j.obcy

Technikum

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

od I klasy

od II klasy

I TI

matematyka, język angielski (do wyboru z informatyką) informatyka (do wyboru z  językiem angielskim) j. ang/ II j.obcy

I TE

matematyka geografia lubwiedza o społeczeństwie j. ang/ II j.obcy

I TH

matematyka geografia lubwiedza o społeczeństwie j. ang/ II j.obcy

I THT

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)
geografia,
wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)
j. ang/ II j.obcy

I TOT

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)
geografia,
wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)
j. ang/ II j.obcy

 

W każdym oddziale Liceum Ogólnokształcącego realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Wiedza o prawie – „Z prawem na ty”,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

W oddziale Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Edukacja policyjna”,
 • w ramach edukacji dla bezpieczeństwa realizowane będzie szkolenie strzeleckie i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącego elementem procesu rekrutacyjnego do policji, nauka pływania oraz zajęcia z taktyki i technik interwencji policyjnej,
 • w miarę możliwości finansowych w ferie obozy narciarskie (Nauka jazdy na nartach), a w wakacje obozy sprawnościowe.

 

W oddziale Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu pożarniczym realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Edukacja pożarnicza”,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącego elementem procesu rekrutacyjnego do Szkół Aspirantów Pożarnictwa PSP,
 • w ramach zajęć dodatkowych organizowane będą kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, nauki pływania i jazdy na nartach,
 • część zajęć na mocy porozumienia ze Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie realizowana będzie w oparciu o bazę dydaktyczną i poligony tej szkoły,
 • w miarę możliwości finansowych w ferie obozy narciarskie, a w wakacje obozy sprawnościowe.

 

III. Warunki przyjęcia do szkoły

 1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum przyjmuje się kandydata, który:

1)     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum,

2)     w przypadku kandydatów do Technikum – posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkołach, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1)     wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 

a)     w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

– matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych,

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

– mnoży się przez 0,2;

 

 

2)     wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych jako brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału danej szkoły:

 

a)     w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażonych
w stopniach przyznaje się następujące ilości punktów:

Ocena:

Ilość punktów:

celujący 

18 punktów

bardzo dobry 

17 punktów

dobry 

14 punktów

dostateczny 

8 punktów

dopuszczający 

2 punkty

b)    maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny  z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  wynosi 72 (4 przedmioty X 18 pkt. = 72 pkt.);

 

c)     w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów bierze się pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

– do Liceum Ogólnokształcącego:

 • klasy A1 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, informatyki lub geografii*
 • klasy A2 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii;
 • klasy A3 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, chemii lub fizyki*;
 • klasa A4 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii lub chemii*;
 • klasy A5 – klasy pożarniczej punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, fizyki lub chemii lub biologii*;
 • klasy B1 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,  historii lub wiedzy o społeczeństwie*
 • klasy B2 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub języka niemieckiego, historii ;
 • klasy B3 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub języka niemieckiego*, historii;
 • klasy C – klasy policyjnej punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie*;

– do Technikum:

 • klasy I TI punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, informatyki,
 • klasy I TE punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie*;
 • klasy I TH punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie*;
 • klasy I THT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, , matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie *;
 • klasy I TOT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie *;

* punktacji podlega ocena korzystniejsza dla ucznia.

 

3)     za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów.

 

4)     szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

a)   za uzyskanie w konkursach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

–    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  przyznaje się 10 punktów,

–    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

–    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5  punktów;

 

b)   za uzyskanie w konkursach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

–   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje się 10 punktów,

–   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

–   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3  punkty;

 

c)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

–   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,

–  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub    interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

–   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

–   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

–   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

–   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;

 

d)   za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

–   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 10 punktów,

–  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

–   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

–   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

–   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

–   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;

 

e)     za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d, artystycznych lub sportowych, przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

 

f)     w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa w pkt a-e, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;

 

g)    w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

5)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

a)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

b)    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

c)     biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

d)    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

6)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

7)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
  na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:

1)     wielodzietność rodziny kandydata,

2)     niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

IV. Tryb postępowania

1. Kandydat starający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły – wg formularza, który wydaje sekretariat Szkoły, i który jest umieszczony do pobrania na stronie internetowej (WWW.lo-niepolomice.pl),
 • karta informacyjna z gimnazjum,
 • poświadczoną kopię/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczoną kopię/oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach wysiłkowo
  – wydolnościowych w ramach wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa – dotyczy kandydatów do klasy policyjnej oraz klasy pożarniczej w Liceum Ogólnokształcącym,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie – dotyczy kandydatów do Technikum czyli szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle opisane na odwrocie ( nazwisko, imię, data urodzenia, adres),
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów określonych przez Kuratora Oświaty,
 • kartę zdrowia ucznia,
 • kartę szczepień ochronnych.

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną – należy dostarczyć do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00, jako dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

2. Dokumenty składa się w koszulce „foliowej” formatu A-4.

3. Kandydaci wskazują we wniosku dwa typy klas:

A. klasę, o przyjęcie do której zamierzają się ubiegać;

B. klasę, do której chcieliby/mogliby uczęszczać, gdyby w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie          zostali – ze względu na brak miejsc – zakwalifikowani do klasy wskazanej w pkt. A.

4. Jeżeli kandydat uzyska zbyt małą ilość punktów, by móc zostać zakwalifikowanym do wskazanych przez siebie klas A lub B, szkoła zaproponuje mu – w miarę posiadania wolnych miejsc – przyjęcie do innej klasy.

5. Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego, języka włoskiego. W jednym oddziale klasowym mogą być utworzone tylko dwie grupy językowe, w związku
z czym, o tym które języki będą nauczane w danej klasie, zdecyduje ilość kandydatów deklarujących dany język.

6.   Kandydat wybiera w ramach realizacji wychowania fizycznego formę do wyboru spośród: piłka nożna halowa, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty rakietowe (tenis stołowy, badminton, tenis ziemny), basen, formy taneczne (fitness, taniec, ćwiczenia z przyborem), które mogą być realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych. O tym czy dana forma do wyboru będzie realizowana zdecyduje ilość kandydatów deklarujących daną formę.

V. Terminarz rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryterów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranej szkoły w sekretariacie szkoły, gdyż Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej;

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez dostarczenie przez kandydatów  kopii/oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii/oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

od 23 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty;

29 czerwca  2018 r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną czyli list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

od 29 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę kandydatom z listy zakwalifikowanych do Technikum skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginałów:

– świadectwa ukończenia gimnazjum;

– zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

– do Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

10 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkoły;

2. Postępowanie uzupełniające odbywa się w następujących terminach – jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami:

od 11 do 18 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku (dokumentów) do wybranej szkoły
w sekretariacie szkoły, gdyż Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej;

od 11 lipca do 27 lipca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

30 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną czyli list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

od 30 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę kandydatom z listy zakwalifikowanych do Technikum skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

do 21 sierpnia 2018 r. do godz.15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginałów:

– świadectwa ukończenia gimnazjum;

– zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

– do Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

22 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkoły;

 1. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej.

VI. Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do szkolnej komisji  rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

CZĘŚĆ DRUGA – REKRUTACJA DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim (NP.537.1.2018.AP).

II. Oferta edukacyjna szkoły

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2018/2019 ofertę edukacyjną
dla dorosłych:

 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – szkoła wieczorowa (stacjonarna), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  do którego przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym 2018.

 

II. Terminy rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

od 5 do 25 czerwca  2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 5 do 29 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

3 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

Do 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;

9 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2. Postępowanie uzupełniające odbywa się w następujących terminach – jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami:

od 10 do 16 lipca  2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 10 do 24 lipca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

26 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

do 1 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;

3 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

III. Warunki przyjęcia

 1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się absolwentów
  3-letniego gimnazjum i absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.
 2. Do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
 3. Kandydaci do Szkoły składają następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • wniosek o przyjęcie do Szkoły na druku pobranym w sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej szkoły (WWW.lo-niepolomice.pl),
 • 3 fotografie.

3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się słuchacza na podstawie:

1)    świadectwa klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)    pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania w zakresie rozszerzonym przeprowadzonych na warunkach określonych w § 50 Statutu Szkoły.

4.   Jeżeli w klasie, do której słuchacz przechodzi naucza się, obowiązkowego języka obcego innego niż ten, którego słuchacz uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie
na zajęcia innego oddziału lub grupy, słuchacz może:

1)    zdawać egzamin klasyfikacyjny z języka nauczanego w oddziale, do którego przechodzi,

2)    uczyć się danego języka we własnym zakresie, jako przedmiotu obowiązkowego i zdawać z niego egzamin klasyfikacyjny na warunkach określonych w § 50 Statutu Szkoły.

5.   Dyrektor Szkoły decyduje:

1)    o przyjęciu na semestr programowo wyższy,

2)    wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,

3)    zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

 

VI. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.