Regulamin Projektu

Regulamin Projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” (nr projektu RPMP.10.02.01-12-0223/16)  realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (zwany dalej: Stowarzyszenie) w partnerstwie z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. (zwany dalej Zespół Szkół) na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dn. 01.09.2016 r.
 2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół w Niepołomicach.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników nazywanych dalej „Uczestnikami Projektu” oraz zasady  uczestnictwa w  projekcie  „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
 3. Projekt zakłada udział 114 osób kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik informatyk.
 4. W ramach projekt planuje się realizację następujących działań:
 • Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół,
 • Realizację kursu prawa jazdy kat. B – 48 uczestników projektu,
 • Realizację kursu modelowania i wydruku 3D – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu grafiki komputerowej – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu programowania urządzeń mobilnych – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu CCNA 1-2 – 48 uczestników projektu,
 • Realizację kursu IT Essentials – 56 uczestników projektu,
 • Realizację kursu budowania stron internetowych – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu CDN Optima – 32 uczestników projektu,
 • Wizyty zawodoznawcze – 100 uczestników projektu,
 • Staże zawodowe – 80 uczestników projektu,
 • Pomoc stypendialną dla 48 uczestników projektu.

 

 1. Uczestnik Projektu może korzystać z kilku form wsparcia po spełnieniu kryteriów rekrutacji określonych dla danego kursu.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa spełnia następujące kryterium podstawowe: jest uczniem II – IV klasy Technikum Informatycznego lub Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Niepołomicach lub kształci się w zawodach Technik Informatyk/ Technik Ekonomista
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 p.1 niniejszego regulaminu, jest złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:
 • Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 1. Dokumenty podpisane muszą być przez pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego/rodziców uczniów w przypadku osób niepełnoletnich.

 

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie na początku każdego semestru w latach szkolnych:
 • 2016/ 2017 (1 edycja),
 • 2017/ 2018 (2 edycje),
 • 2018/2019 (2 edycje),
 • 2019/ 2020 (2 edycje).
 1. Zgodnie z § 3 p. 2 jednym z warunków uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w biurze projektu.
 2. Złożone dokumenty rekrutacyjne  będą weryfikowane, a na ich podstawie opracowane zostaną listy rankingowe Uczestników. Organizator przewiduje tworzenie list rezerwowych.
 3. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika Projektu znajdującego się na liście podstawowej osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.
 4. Za moment przystąpienia do projektu przyjmuje się zakwalifikowanie Uczestnika do udziału
  w zajęciach w ramach projektu.

§ 5

Zasady kwalifikacji uczestników

 1. Złożone w terminie dokumenty rekrutacyjne podlegać będą ocenie pod względem spełnienia warunku zapisanego § 3 p.1 niniejszego regulaminu.
  1. Dodatkowe kryteria kwalifikacji na zajęcia/kursy:

a)      KURS PRAWA JAZDY KAT. B:

 • Pełnoletność – ukończone 18 lat,
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

b)      KURS MODELOWANIA 3D:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

c)      KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

d)      KURS PROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

e)      KURS CCNA 1-2:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru. 12 os.

 

f)       KURS IT ESSENTIALS:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

g)      KURS BUDOWANIA STRON INTERNETOWYCH:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

h)      KURS CDN OPTIMA:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

i)          WIZYTA ZWODOZNAWCZA:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach projektu planuje się organizację ogółem 4 wyjazdów,
 • Każdy wyjazd przewidziany jest dla 25 osób.

 

j)         STAŻ ZAWODOWY:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach projektu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

k)      POMOC STYPENDIALNA:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Pomoc stypendialna zostanie przyznana uczniom z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły się do objęcia pomocą stypendialną,
 • Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach,
 • Ocena z zachowania,
 • Frekwencja na zajęciach,
 • W ramach projektu planuje się wypłatę stypendium dla 12 os. (6 os. TI, 6 os. TE) w ramach każdej edycji.

 

 

§ 6

Prawa Uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

a)      korzystania z kilku form wsparcia,

b)      korzystania z bezpłatnych materiałów szkoleniowych,

c)      zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy,

d)      nieobecności na zajęciach w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub losowych,

e)      W przypadku kursu prawa jazdy kat. B koszty badań lekarskich zostaną sfinansowane z projektu,

f)       W przypadku wizyt zawodoznawczych uczestnik ma zapewnione: transport (w obydwie strony), zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, obiadokolacja), bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługę przewodnika,

g)      W przypadku staży zawodowych uczestnikowi przysługuje:

 • Stypendium w wysokości 1500 zł brutto (za 150 h stażu),
 • Opieka podczas stażu,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż.

h)      W przypadku pomocy stypendialnej uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 500 zł brutto miesięcznie wypłacane w okresie roku szkolnego 2017/ 2018 – 10 miesięcy, 2018/ 2019 – 10 miesięcy, 2019/ 2020 – 10 miesięcy).

 

§ 7

Obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

b)      złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

c)      uczestniczenia w wybranych zajęciach/ kursach,

d)      bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie,

e)      usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia – nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników projektu,

f)       punktualnego przychodzenia na zajęcia/ kursy,

g)      okazywania szacunku pracownikom projektu, prowadzącym zajęcia/kursy oraz innym uczestnikom szkolenia,

h)      przestrzegania zasad współżycia społecznego,

i)        dokonania opłaty w przypadku udziału w kursie:

 • prawa jazdy kat. B – 170 zł/ osoby,
 • modelowanie 3D – 50 zł/ osoby,
 • grafiki komputerowej – 50 zł/ osoby,
 • programowania urządzeń mobilnych – 50 zł/ osoby,
 • CCNA 1-2 – 100 zł/ osoby,
 • IT Essential – 75 zł/ osoby,
 • Tworzenie stron internetowych – 50 zł/ osoby,
 • CDN Optima – 50 zł/ osoby.
 1. Opłaty za kurs należy dokonać przelewem na konto projektowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków nr 55 1240 4432 1111 0010 6657 3475 (za wyjątkiem opłaty za kurs prawa jazdy).
 2. W przypadku kursu prawa jazdy opłata dotyczy państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego która wnoszona jest przez uczestnika projektu indywidualnie a następnie refundowana na konto ucznia/ rodzica przez Stowarzyszenie na podstawie przedstawionego przez ucznia oryginału dokonania opłaty za egzamin.
 3. Za niewypełnienie obowiązków Uczestnika szkolenia lub rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, koordynator projektu  ma prawo dokonać skreślenia z listy uczestników projektu.

§ 8

Rezygnacja

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy:

a)         rezygnacja zgłoszona została do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  bez podania przyczyny,

b)         rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, zmiana szkoły, zmiana miejsca zamieszkania wiążąca się z koniecznością zmiany szkoły itd.).

 

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie:

a)         Stowarzyszenie może żądać od Uczestnika Projektu zwrotu kosztów uczestnictwa w wybranej formie wsparcia w ramach projektu, lub

b)         Uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w jakiejkolwiek innej formie wsparcia w ramach projektu w całym okresie jego trwania.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Stowarzyszenie.
 2. Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie uregulowane oddzielnym regulaminem.
 3. Warunki oraz tryb wypłaty stypendiów dla uczestników projektu zostanie uregulowany oddzielnym regulaminem opracowanym przez Komisję Stypendialną.
 4. Wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.