Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

§1
Informacje o projekcie

 1. Projekt „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” (nr projektu RPMP.10.02.01-12-0037/19)  realizowany jest przez Gminę Niepołomice – Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II (zwaną dalej Zespół Szkół) w partnerstwie z Centrum Rozwoju Edukacji Renata Mamroł  (zwane dalej CRE)  w okresie: 01.07.2020 – 30.09.2023 r.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  a) Uczestnik projektu – uczeń II – V klasy, kształcący się w zawodzie Technik Informatyk/Technik Programista w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, który złożył dokumenty rekrutacyjne zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  b) Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” realizowane w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych.
  c) Stypendysta – osoba której Komisja Stypendialna przyznała stypendium na dany rok szkolny.
  d) Lista rankingowa – lista osób, które spełniły kryteria upoważniające do pomocy stypendialnej i które otrzymają stypendium w danym roku szkolnym.
  e) Lista rezerwowa – lista osób, które ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zakwalifikowały się do objęcia pomocą stypendialną w danym roku szkolnym.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczestników projektu.
 2. Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego osób uzdolnionych kształcących się w zawodach technik informatyk, technik programista.
 3. Kwota stypendium wynosi 680 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego (w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).
 4. Pomoc stypendialna przyznawana będzie dla 10 stypendystów (5 osób w zawodzie Technik Informatyk oraz 5 osób w zawodzie Technik Programista) w danym roku szkolnym.
 5. W okresie trwania projektu stypendium zostanie przyznane dla ogółem 30 stypendystów.

§ 3
Kryteria przyznawania stypendium

 1. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów:
  – Kryteria obowiązkowe – posiadanie statusu uczestnika projektu.
  – Kryteria dodatkowe za spełnienie których przyznaje się odpowiednią liczbę punktów.
 2. Ustala się następujące kryteria dodatkowe:
  – Średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium – szczegółowo określone w tabeli nr 1,
  – Osiągnięcia w olimpiadach lub turniejach przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych, związanych z wybranym kierunkiem kształcenia, w ostatnich 3 latach poprzedzających przyznanie stypendium – szczegółowo określone w tabeli nr 2
  – Wyższa ocena z zachowania w przypadku uzyskania przez uczestnika projektu takiej samej liczby punktów w roku poprzedzającym przyznanie stypendium za średnią ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach w ostatnich 3 latach poprzedzających przyznanie stypendium
  – Mniejsza liczba nieusprawiedliwionych godzin w przypadku uzyskania przez uczestnika projektu takiej samej oceny z zachowania w roku poprzedzającym przyznanie stypendium

Tabela nr 1

Tabela nr 2

3. W każdym roku szkolnym 10 uczestników projektu którzy spełnili kryterium obowiązkowe oraz  kryteria dodatkowe, spośród uczestników projektu, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium – zostanie wpisanych na listę rankingową. Pozostała część uczestników projektu zostanie zakwalifikowana na listę rezerwową. W przypadku utraty prawa do pomocy stypendialnej pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana na listę rankingową i zostanie objęta pomocą stypendialną.

§ 4
Zasady składania wniosku o wypłatę stypendium

 1. O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 3. Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję Stypendialną składającą się z Dyrektora, specjalistę ds. kształcenia praktycznego oraz pedagoga/doradcę zawodowego. Wnioski należy składać w szkolnym biurze projektu mieszczącym się w Zespole Szkół w sali nr 11 do końca września każdego roku szkolnego, z wyjątkiem roku szk. 2020/21, w którym wnioski należy składać do końca stycznia 2021 r.
 4. Wniosek zostaje oceniony według punktów wskazanych w § 3 w tabelach 1 – 2, za które może uzyskać max. 80 punktów, a przy tej samej ilości punktów wg kolejnych kryteriów zawartych w § 3.

§ 5
Przyznanie i wypłata stypendium

 1. Po zakończeniu oceny wszystkich Wniosków utworzona zostanie Lista złożonych wniosków w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, następnie wyższej oceny z zachowania, następnie mniejszej liczby nieusprawiedliwionych godzin.
 1. Na podstawie liczby przyznanych punktów, zachowania i frekwencji zostanie utworzona Lista rankingowa oraz Lista rezerwowa.
 1. Stypendia są przyznawane na czas trwania zajęć szkolnych w danym roku szkolnym i wypłacane będą w dwóch transzach:
 • za  okres od września do stycznia  – wypłata do końca października, z wyjątkiem roku szk. 2020/21 – wypłata do końca stycznia 2021 r.
 • za  okres od lutego do czerwca – wypłata do końca lutego.
 1. Kwota stypendium wynosi 680,00 PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.
 1. Stypendium będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.
 1. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych przypadków:
 • Stypendysta zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół/ przerwie naukę w Zespole Szkół.
 • Przeznaczy pomoc stypendialną na wydatki niezgodne z celami określonymi w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego;
 • stypendysta bądź rodzic lub opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium;
 • stypendium przyznane zostało na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium.
 1. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium.
 1. W przypadku odebrania stypendium, stypendium zostanie przyznane pierwszemu uczniowi z listy rankingowej, który nie otrzymał stypendium.
 1. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków finansowych na ten cel na rachunku projektowym Gminy Niepołomice.

§ 6
Opiekun dydaktyczny

 1. Stypendysta w trakcie pobierania stypendium podlega opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczyciela lub pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego.
 1. Opiekuna dydaktycznego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół.
 1. Obowiązkami opiekuna dydaktycznego są:
 • przygotowanie we współpracy z uczniem, a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, z jego rodzicem lub opiekunem prawnym, indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • monitoring osiąganych przez stypendystę założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • wspieranie stypendysty w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego;
 1. Współtworzenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.
 1. Dopuszcza się zmianę opiekuna dydaktycznego w trakcie okresu, za który przyznaje się stypendium.
 1. Dopuszcza się zmianę zapisów indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, przy czym zmiana nie może dotyczyć kierunku planowanego rozwoju edukacyjnego. Zmiana może nastąpić nie później niż do 31 maja każdego roku szkolnego.

§ 7
Obowiązki Stypendysty

 1. Stypendysta zobowiązuje się do:

a) współpracy z opiekunem dydaktycznym w realizacji założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia;

b) wykorzystania stypendium na cele związane z rozwojem edukacyjnym, a w szczególności na:

– zakup literatury naukowej, w tym prenumerata i subskrypcje czasopism;
– opłacenia uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym np.: w szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, szkoleniach e-learningowych, zajęciach z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji;
– opłacenia uczestnictwa w kursach językowych;
– opłacenia uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę i kwalifikacje zawodowe;
– zakup i naprawa pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym np.: zakup/naprawa komputera i oprogramowania, kamery, aparatu fotograficznego, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, odczynników chemicznych, kalkulatora graficznego, czytnika e-book;
– opłacenie instalacji i korzystania z Internetu;
– zakup podstawowego wyposażenia miejsca domowej nauki stypendysty (biurko, fotel biurowy, lampka, materiały biurowe);
– inne wydatki, w tym na dojazdy do szkoły oraz na zajęcia, o których mowa w pkt powyżej.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość planowania lub ponoszenia wydatków nieuwzględnionych w ust. 1 pkt a-j, przy czym powinny one służyć realizacji celów określonych w indywidualnym planie rozwoju i uzyskać akceptację Opiekuna dydaktycznego.
 2. Opiekun dydaktyczny ma prawo zakwestionować zasadność poniesienia wydatku, jeśli uzna go za sprzeczny w realizacji celu związanego z rozwojem edukacyjnym.
 3. Przedstawienia sprawozdania z realizacji PRU wraz z dokumentami finansowymi potwierdzającymi dokonanie wydatków na cele edukacyjne w tym wskazane powyżej.

§ 8
Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół.

Podpis pełnoletniego ucznia                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                                                             (w przypadku ucznia niepełnoletniego)

…………………………………………………………

                                                                                                                      ………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………..………..

Dokumentacja stypendialna do pobrania:
1. Wniosek (PDF, Word)
2. Umowa (PDF, Word)
3. Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia (PDF, Word)
4. Sprawozdanie z IPRU (PDF, Word)
5. Wyznaczenie opiekuna stypendysty (PDF, Word)
6. Regulamin przyznawania stypendium (PDF, Word)