Regulamin przyznawania stypendium

 

Regulamin przyznawania stypendiów

w ramach projektu

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” (nr projektu RPMP.10.02.01-12-0223/16)  realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (zwany dalej: Stowarzyszenie) w partnerstwie z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. (zwany dalej Zespół Szkół) na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dn. 01.09.2016 r.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a)      Uczestnik projektu – uczeń II – IV klasy, kształcący się w zawodzie Technik Informatyk/Technik Ekonomista w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, który złożył dokumenty rekrutacyjne zgodnie z regulaminem rekrutacji.

b)      Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” realizowane w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych.

c)      Stypendysta – osoba której Komisja Stypendialna przyznała stypendium na dany rok szkolny.

d)      Lista rankingowa – lista osób, które spełniły kryteria upoważniające do pomocy stypendialnej i które otrzymają stypendium w danym roku szkolnym.

e)      Lista rezerwowa – lista osób, które ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zakwalifikowały się do objęcia pomocą stypendialną w danym roku szkolnym.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczestników projektu.
 2. Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego osób uzdolnionych kształcących się w zawodach technik informatyk, technik ekonomista.
 3. Wartość stypendium wynosi 500 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego (w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
 4. Pomoc stypendialna przyznawana będzie dla 12 stypendystów (6 osób w zawodzie Technik Informatyk oraz 6 osób w zawodzie Technik Ekonomista) w danym roku szkolnym.
 5. W ramach projektu stypendium zostanie przyznane dla ogółem 48 stypendystów.

§ 3

Kryteria przyznawania stypendium

 1. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów:
 • Kryteria obowiązkowe – posiadanie statusu uczestnika projektu.
 • Kryteria dodatkowe za spełnienie których przyznaje się odpowiednią liczbę punktów.
 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe:
 • Średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium – szczegółowo określone w tabeli nr 1,
 • Osiągnięcia w olimpiadach lub turniejach przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych, związanych z wybranym kierunkiem kształcenia, w ostatnich 3 latach poprzedzających przyznanie stypendium – szczegółowo określone w tabeli nr 2
 • Wyższa ocena z zachowania w przypadku uzyskania przez uczestnika projektu takiej samej liczby punktów w roku poprzedzającym przyznanie stypendium za średnią ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach w ostatnich 3 latach poprzedzających przyznanie stypendium
 • Mniejsza liczba nieusprawiedliwionych godzin w przypadku uzyskania przez uczestnika projektu takiej samej oceny z zachowania w roku poprzedzającym przyznanie stypendium

Tabela nr 1

Kryterium

uszczegółowienie

punktacja

średnia ocen z przedmiotów zawodowych

5,50 – 6,0

30

5,00-5,49

28

4,80-4,99

25

4,60-4,79

23

4,40-4,59

20

4,20-4,39

18

4,00-4,19

15

Tabela nr 2

Kryterium

uszczegółowienie

punktacja

dotyczy tytułów uzyskanych w roku szkolnym 2016/17

dotyczy tytułów uzyskanych w latach szkolnym 2015/16, 2014/15

Osiągnięcia w olimpiadach/ konkursach

Laureat olimpiady lub turnieju co najmniej II stopnia

30

20

Finalista olimpiady lub turnieju co najmniej II stopnia

20

10

  max. 30 punktów max. 20 punktów

łącznie max. 50 punktów

 1. W każdym roku szkolnym 12 uczestników projektu którzy spełnili kryterium obowiązkowe oraz  kryteria dodatkowe, spośród uczestników projektu, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium – zostanie wpisanych na listę rankingową. Pozostała część uczestników projektu zostanie zakwalifikowana na listę rezerwową. W przypadku utraty prawa do pomocy stypendialnej pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana na listę rankingową i zostanie objęta pomocą stypendialną.

§ 4

Zasady składania wniosku o wypłatę stypendium

 1. O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 3. Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję Stypendialną składającą się z Dyrektora, kierownika szkolenia praktycznego oraz pedagoga/doradcę zawodowego. Wnioski należy składać do końca września każdego roku szkolnego w szkolnym biurze projektu mieszczącym się w Zespole Szkół w sali nr 11.
 4. Wniosek zostaje oceniony według punktów wskazanych w § 3 w tabelach 1 – 2, za które może uzyskać max. 80 punktów, a przy tej samej ilości punktów wg kolejnych kryteriów zawartych w §3.

 

§ 5

Przyznanie i wypłata stypendium

 1. Po zakończeniu oceny wszystkich Wniosków utworzona zostanie Lista złożonych wniosków w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, następnie wyższej oceny z zachowania, następnie mniejszej liczby nieusprawiedliwionych godzin.
 2. Na podstawie liczby przyznanych punktów, zachowania i frekwencji zostanie utworzona Lista rankingowa oraz Lista rezerwowa.
 3. Stypendia są przyznawane na czas trwania zajęć szkolnych w danym roku szkolnym i wypłacane będą w dwóch transzach:
 • za  okres od września do grudnia  – wypłata do końca października
 • za  okres od stycznia do czerwca – wypłata do końca lutego..
 • Stypendysta zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół/ przerwie naukę w Zespole Szkół.
 • Przeznaczy pomoc stypendialną na wydatki niezgodne z celami określonymi w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego;
 • stypendysta bądź rodzic lub opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium;
 • stypendium przyznane zostało na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium.
 1. Wysokość stypendium wynosi 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) miesięcznie.
 2. Stypendium będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.
 3. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych przypadków:
 1. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium.
 2. W przypadku odebrania stypendium, stypendium zostanie przyznane pierwszemu uczniowi z listy rankingowej, który nie otrzymał stypendium.
 3. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków finansowych na ten cel na rachunku projektowym Gminy Niepołomice.

 

§ 6

Opiekun dydaktyczny

 1. Stypendysta w trakcie pobierania stypendium podlega opiece dydaktycznej sprawowanej prze nauczyciela lub pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego.
 2. Opiekuna dydaktycznego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół.
 3. Obowiązkami opiekuna dydaktycznego są:
 • przygotowanie we współpracy z uczniem, a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, z jego rodzicem lub opiekunem prawnym, indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • monitoring osiąganych przez stypendystę założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • wspieranie stypendysty w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego;
 1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.
 2. Dopuszcza się zmianę opiekuna dydaktycznego w trakcie okresu, za który przyznaje się stypendium.
 3. Dopuszcza się zmianę zapisów indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, przy czym zmiana nie może dotyczyć kierunku planowanego rozwoju edukacyjnego. Zmiana może nastąpić nie później niż do 31 maja każdego roku szkolnego.

 

§ 7

Obowiązki Stypendysty

 1. Stypendysta zobowiązuje się do:

a)      współpracy z opiekunem dydaktycznym w realizacji założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia;

b)      wykorzystania stypendium na cele związane z rozwojem edukacyjnym, a w szczególności na:

c)      zakup literatury naukowej, w tym prenumerata i subskrypcje czasopism;

d)      opłacenia uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym np.: w szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, szkoleniach e-learningowych, zajęciach z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji;

e)      opłacenia uczestnictwa w kursach językowych;

f)       opłacenia uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę i kwalifikacje zawodowe;

g)      zakup i naprawa pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym np.: zakup/naprawa komputera i oprogramowania, kamery, aparatu fotograficznego, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, odczynników chemicznych, kalkulatora graficznego, czytnika e-book;

h)      opłacenie instalacji i korzystania z Internetu;

i)        zakup podstawowego wyposażenia miejsca domowej nauki stypendysty (biurko, fotel biurowy, lampka, materiały biurowe);

j)        inne wydatki, w tym na dojazdy do szkoły oraz na zajęcia, o których mowa w pkt powyżej.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość planowania lub ponoszenia wydatków nieuwzględnionych w ust. 1 pkt a-j, przy czym powinny one służyć realizacji celów określonych w indywidualnym planie rozwoju i uzyskać akceptację Opiekuna dydaktycznego.
 2. Opiekun dydaktyczny ma prawo zakwestionować zasadność poniesienia wydatku, jeśli uzna go za sprzeczny w realizacji celu związanego z rozwojem edukacyjnym.

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół (pobierz wersję pdf regulaminu oraz umowę stypendialną pdf)

 

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz dokument pdf)

2. Wzór indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (pobierz dokument pdf).

 

WNIOSEK

o przyznanie stypendium w ramach projektu

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

I. Dane osobowe Wnioskodawcy

 

(w przypadku ucznia pełnoletniego wnioskodawcą jest uczeń, w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny)

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy  
2. Status prawny Wnioskodawcy

 

 

(zaznaczyć „X”)

Rodzic niepełnoletniego ucznia, posiadający prawa rodzicielskie względem niego  
Opiekun prawny ustanowiony przez Sąd  
Pełnoletni uczeń  
3. Adres stałego zamieszkania[1] Ulica  
Nr domu  
Nr mieszkania  
Miejscowość i kod pocztowy  

 

   

     

 

Poczta  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
4. Adres do korespondencji[2] Ulica  
Nr domu  
Nr mieszkania  
Miejscowość i kod pocztowy  

 

   

     

 

Poczta  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
5. Telefon kontaktowy  
6. Adres e-mail  
       

 

 

II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia  
2. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
   

   

       

 

3. Miejsce urodzenia  
4. PESEL
                     

 

7. Adres stałego zamieszkania[3] Ulica  
Nr domu  
Nr mieszkania  
Miejscowość i kod pocztowy  

 

   

     

 

Poczta  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
8. Adres do korespondencji[4] Ulica  
Nr domu  
Nr mieszkania  
Miejscowość i kod pocztowy  

 

   

     

 

Poczta  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
9. Telefon kontaktowy  
10. Adres e-mail  
11. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium[5]
Nazwa banku  
Nr rachunku bankowego
   

       

       

       

       

       

       
Imię i nazwisko właściciela konta  
Dysponent konta bankowego

 

 

(zaznaczyć „X”)

Uczeń    
Rodzic  
Opiekun prawny  
Obydwoje rodziców/opiekunów    

 

WYPEŁNIA SPECJALISTA DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

IV. Podstawowe kryteria oceny
1. Uczeń posiada status uczestnika projektu
Uczeń złożył niezbędne dokumenty określone w regulaminie rekrutacji do projektu

TAK

NIE

2. Średnia ocen[6] z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium

 

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

 

 
V. Dodatkowe kryteria oceny
 1. 1. Osiągnięcia w olimpiadach / konkursach / turniejach – uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium tytułu laureata lub finalisty (tj. w latach 2014-2016):
 • olimpiady / turnieju co najmniej II stopnia,

organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad
 (Dz. U. Nr 13, poz.125, z późn. zm.).

Rok szkolny

Laureat / finalista

(zgodnie
zaświadczeniem
[7] wydanym przez organizatora konkursu/olimpiady/turnieju)

 

……………………..

 

……………………..

 

……………………..

 1. 2. Ocena z zachowania uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.

……………………..

 

 1. 3. Frekwencja ucznia w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.

(liczba godzin nieusprawiedliwionych)

……………………

 

VI. Oświadczenia Wnioskodawcy
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”:

 

 

1)     zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o zmianie numeru rachunku bankowego wskazanego w części II.11 przedmiotowego wniosku;

2)     oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą;

3)     oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” a także pozostałą dokumentacją projektową i akceptuję ich postanowienia[8];

 

 

………..………………………………………

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

VII. Załączniki do wniosku
 1. Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach w formie kopii;
 2. Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego stypendysty – według wzoru (pobierz dokument pdf).
 3. Oświadczenie dyrektora szkoły o wyznaczeniu opiekuna dydaktycznego – według wzoru (pobierz dokument pdf).

Oświadczenie

W związku z ubieganiem się ucznia/uczennicy …………………………………………………………………………………, o stypendium, w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej, wyznaczam dla niego opiekuna dydaktycznego ……………………………………………………………………………… .

 

 

 

 

…………………………………………………

Dyrektor

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów

z dn. 7.10.2019 r.

w ramach projektu

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

 

Począwszy od roku szkolnego 2019/20  zmienia się zapis w § 5 pkt 3 Regulaminu przyznawania stypendiów w sposób następujący:

 

Stypendia są przyznawane na czas trwania zajęć szkolnych w danym roku szkolnym i wypłacane będą w dwóch transzach:

 • za  okres od września do lutego  – wypłata do końca października
 • za  okres od marca do czerwca – wypłata do końca lutego.

 

Dyrektor

 

 


[1] Adres stałego zamieszkania nie jest równoznaczny/równoważny z adresem zameldowania.

[2] Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania.

[3] Miejscem zamieszkania ucznia niepełnoletniego jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

[4] Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania.

[5] Stypendium będzie przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy. W przypadku jeśli Wnioskodawca/uczeń
nie posiada rachunku bankowego zobowiązany będzie  przed podpisaniem umowy stypendialnej do założenia konta.

[6] Zgodnie z regułą matematyczną, tj. jeżeli trzecia po przecinku cyfra jest większa lub równa 5, należy drugą
po przecinku cyfrę zwiększyć o jeden.

[7] Kryterium potwierdzać będą wyłącznie zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami i wzorem określonym w Rozporządzeniu. Kopie dyplomów nie będą wystarczające dla potwierdzenia spełnienia kryterium dodatkowego.

[8] Wzory przedmiotowych dokumentów dostępne są na stronie http://www.lo-niepolomice.pl/