Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Partner:

Gmina Niepołomice

Realizator: Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,
Plac Kazimierza Wielkiego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

 

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
 2. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
 3. realizatorze – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie: Zbigniew Florczykiewicz, Aleksandra Maniak, Magdalena Rogóż, którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie  wsparcia.
 5. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt realizowany jest od 1.01.2010 do 31.12.2015
 2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§ 3

Zakres wsparcia

 1. W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z ofertą i wnioskiem:

1)      Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk (dla 150 osób)

2)      Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z informatyki dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk (dla 150 osób)

3)      Zajęcia rozwijające z j. obcego zawodowego dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk (dla 150 osób)

4)      Doradztwo zawodowe dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk (dla 150 osób)

5)      Warsztat baristyczny dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa (dla 25 osób)

6)      Kurs kelnerski dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa (dla 30 osób)

7)      Kurs barmański dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa (dla 25 osób)

8)      Kurs CISCO CCENT technik sieciowy dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk (dla 30 osób)

9)      Kurs CISCO CCNA administrator sieci dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk (dla 6 osób)

10)  Kurs Grafika rastrowa –obróbka zdjęć dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk (dla 20 osób)

11)  Kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa (dla 45 osób)

12)  Staże-wizyty zawodoznawcze dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa (dla 150 osób)

13)  Wizyty studyjne w ramach komponentu ponadnarodowego, dla uczniów uczęszczających do jednej ze szkół biorących udział w projekcie

 1. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego i wywieszonego na tablicy ogłoszeń przez szkolnego lidera projektu Zbigniewa Florczykiewicza
 2. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

 

§ 4

 

Zasady rekrutacji

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
  1. osoba posiada status ucznia technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa lub technik informatyk w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
  2. uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia;
 2. W przypadku gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia o kwalifikacji oprócz spełnienia kryteriów opisanych w ust. 1 decydują kryteria dołączone do regulaminu w postaci załącznika 1.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora w okresie 01.09.2010-30.09.2010; 01.01.2011-30.09.2011; 01.01.2012-30.09.2012; 01.01.2013-30.09.2013; 01.01.2014-30.06.2014; 01.09.2014-30.06.2015. Informacje o terminie rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora bądź przekazywane są w formie ustnej przez szkolnego lidera projektu Zbigniewa Florczykiewicza
 5. O zakwalifikowaniu uczniów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Zbigniew Florczykiewicz – szkolny lider projektu, Józef Zelek – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Magdalena Rogóż – pedagog szkolny
 6. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mogą w kwestiach spornych zasięgać opinii dyrektora Szkoły – Barbary Wiśniowskiej. Ostateczna decyzja należy do Komisji Rekrutacyjnej
 7. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia
 8. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 9. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora.

10.  W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach wsparcia istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji o 1 tydzień.

11.  W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów podpisuje „Deklarację uczestnictwa w projekcie” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”

12.  Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika.

13.  Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje szkolny lider projektu – Zbigniew Florczykiewicz

 

§ 5

 

Prawa i obowiązki uczniów w projekcie

 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin.
 2. Podczas rekrutacji uczniów do każdej formy wsparcia obowiązuje zasada równości płci. W przypadku braku możliwości zachowania tej zasady ze względu na specyfikę kształcenia w zawodach „kobiecych” lub „męskich” dopuszcza się możliwość wyboru formy wsparcia tylko przez kobiety lub tylko przez mężczyzn.
 3. Jeden uczeń może brać udział w wielu formach wsparcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych oraz w jednej formie wsparcia z zakresu zajęć branżowych z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 4.
 4. Dopuszcza się udział tego samego ucznia w kolejnej formie wsparcia z zakresu zajęć branżowych tylko w przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w danej formie wsparcia. Nabór na wolne miejsca odbywa się zgodnie z kryteriami obowiązującymi na daną formę wsparcia.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:

a)      regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 70% godzin (nieobecności usprawiedliwione będą rozpatrywane indywidualnie),

b)      wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),

c)      podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,

d)     podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

 1. Nieobecność powyżej 30% godzin (nieusprawiedliwionych), może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa w danej formie wsparcia. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy.
 2. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust. 5 pkt. a) uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie lub certyfikat ukończenia danej formy wsparcia.
 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu.

 

§ 6

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada szkolny lider projektu Zbigniew Florczykiewicz
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

 

 

Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji

 

Kryteria uczestnictwa w formach wsparcia prowadzonych w ramach projektu dla technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk:

Rodzaj zajęć Zasady rekrutacji
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

W pierwszej kolejności rekrutowane są osoby z najniższą oceną z matematyki na świadectwie z ostatniego roku nauki.
Przy tej samej ocenie z matematyki decyduje wyższa frekwencja w ubiegłym roku szkolnym, a następnie opinia nauczyciela matematyki.
Zajęcia wyrównawcze z informatyki

 

W pierwszej kolejności rekrutowane są osoby z najniższą oceną z przedmiotów informatycznych na świadectwie z ostatniego roku nauki.
Przy tej samej ocenie decyduje wyższa frekwencja w ubiegłym roku szkolnym, a następnie opinia nauczycieli przedmiotów informatycznych.
Zajęcia rozwijające z informatyki

 

W pierwszej kolejności rekrutowane są osoby z najwyższą oceną z przedmiotów informatycznych na świadectwie z ostatniego roku nauki.
Przy tej samej ocenie decyduje wyższa frekwencja w ubiegłym roku szkolnym, a następnie opinia nauczycieli przedmiotów informatycznych.
Zajęcia rozwijające z języka obcego zawodowego W pierwszej kolejności rekrutowane są osoby z najwyższą średnią ocen z przedmiotów nauczających  języka obcego na świadectwie z ostatniego roku nauki, którego dotyczą zajęcia.
Przy tej samej średniej ocen z języka obcego decyduje wyższa frekwencja w ubiegłym roku szkolnym, a następnie opinia nauczyciela języka obcego.
Doradztwo zawodowe W pierwszej kolejności rekrutowane są osoby z najwyższą średnią ocen z poprzedniego roku szkolnego na świadectwie.
W drugiej kolejności decyduje wysoka frekwencja w poprzednim roku szkolnym
Warsztat baristyczny

 

Kurs barmański

 

Kurs kelnerski

 

1.  Uczeń II lub wyższej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa (z zastrzeżeniem ukończenia 18 lat przy zapisach na kurs barmański)

2.  Suma punktów za:

 • średnia ocen z na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (zaokrąglona do 0,01)
 • frekwencja z ostatniego roku nauki
  >=98% – 5 pkt.
  >=96% – 4pkt.
  >=94% – 3 pkt.
  >=92% – 2 pkt.
  >=90% – 1 pkt
  Punkty za frekwencję przyznaje się tylko wtedy, gdy uczeń posiada maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu ostatniego roku szkolnego
 • udział w zajęciach dodatkowych
  udział w jednych zajęciach – 3p
  udział w dwóch zajęciach – 5p

  • opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych – maksymalnie 3 punkty.
Kurs CISCO CCENT (technik sieciowy)

 

Kurs CISCO CCNA (administrator sieci)

 

Kurs Grafika rastrowa – obróbka zdjęć

 

1. Uczeń II lub wyższej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk

2.  Suma punktów za:

 • średnia ocen z na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (zaokrąglona do 0,01)
 • frekwencja z ostatniego roku nauki
  >=98% – 5 pkt.
  >=96% – 4pkt.
  >=94% – 3 pkt.
  >=92% – 2 pkt.
  >=90% – 1 pkt
  Punkty za frekwencję przyznaje się tylko wtedy, gdy uczeń posiada maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu ostatniego roku szkolnego
 • udział w zajęciach dodatkowych
  udział w jednych zajęciach – 3p
  udział w dwóch zajęciach – 5p

  • opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych – maksymalnie 3 punkty.
Kurs na prawo jazdy 1. Uczeń technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa lub technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk (z zastrzeżeniem ukończenia 17 lat i 9 miesięcy w momencie rozpoczęcia kursu na prawo jazdy)

2. Suma punktów za:

 • średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (zaokrąglona do 0,01)
 • frekwencja z ostatniego roku nauki:
  >=98% – 5 pkt.
  >=96% – 4pkt.
  >=94% – 3 pkt.
  >=92% – 2 pkt.
  >=90% – 1 pkt
  Punkty za frekwencję przyznaje się tylko wtedy, gdy uczeń posiada maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu ostatniego roku szkolnego
 • udział w zajęciach dodatkowych:
  udział w jednych zajęciach – 3p
  udział w dwóch zajęciach – 5p
 • trudna sytuacja materialna ucznia:

– można uzyskać maksymalnie 3 punkty na wniosek pedagoga szkolnego

Wizyty studyjne w ramach komponentu ponadnarodowego O zakwalifikowanie na wyjazd studyjny do regionu partnerskiego może ubiegać się uczeń, który zgłosi z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w wyjeździe oraz spełnia łącznie następujące warunki:

1.  Uczęszcza do jednej ze szkół zawodowych biorących udział w projekcie,

2.  Zakończył co najmniej 1 rok nauki w szkole zawodowej,

3.  Kształci się w jednym z zawodów, których dotyczy dany wyjazd studyjny,

4.  Skorzystał z co najmniej jednej formy wsparcia w ramach projektu,

5. Wykaże się znajomością języka państwa, do którego jedzie lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,

6.  Nie brał wcześniej udziału w wyjeździe studyjnym w ramach komponentu ponadnarodowego Projektu,

7. Ma wysoką średnią ocen – jej wysokość decyduje w pierwszej kolejności.

8. Przy porównywalnej średniej decydują:

– osiągnięcia ucznia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych
lub konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim itp.

– znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A2.

Staże-wizyty zawodoznawcze

Seminaria szkoleniowe

O zakwalifikowanie na staż-wizytę zawodoznawczą lub seminarium szkoleniowe może ubiegać się każdy uczeń, który zgłosi z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w wyjeździe przeznaczonym dla określonej grupy uczniów (klasy). Jeśli ilość kandydatów przekracza ilość miejsc o zakwalifikowaniu decyduje:

1. Średnia ocen – jej wysokość decyduje w pierwszej kolejności.

2. Frekwencja – jej wysokość decyduje w drugiej kolejności

3. Jeśli uczniowie posiadają taką samą średnią i frekwencję o zakwalifikowaniu decyduje opinia wychowawcy klasy o uczniu

 

 

Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa

Forma wsparcia

Termin realizacji

Ilość osób

Kurs CISCO CCNA 1-2

 

X-XII 2010

VII-IX 2011

VII-IX 2012

VII-IX 2013

VII-IX 2014

6

6

6

6

6

Kurs prawa jazdy kat. B

X-XII 2010

VII-IX 2011

VII-IX 2012

VII-IX 2013

VII-IX 2014

5

10

10

10

10

Kurs baristyczny

I-III 2011

IV-VI 2011

I-III 2012

IV-VI 2013

X-XII 2014

5

5

5

5

5

Kurs barmański

IV-VI 2011

VII-IX 2011

IV-VI 2013

VII-IX 2013

X-XII 2014

5

5

5

5

5

Kurs Cisco CCNA 1-4

VII-IX 2011

VII-IX 2013

3

3

Kurs Grafika rastrowa – obróbka zdjęć

VII-IX 2014

I-III 2015

10

10

Kurs kelnerski

I-III 2012

IV-VI 2012

I-III 2013

IV-VII 2013

X-XII 2014

5

5

5

5

10

Zajęcia z doradztwa zawodowego

X 2010 – III 2011

VII 2011 – III 2012

VII 2012 – III 2013

VII 2013 – III 2014

VII-IX –  2014

30

30

30

30
30

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

X 2010 – VI 2011

X 2011 – VI 2012

X 2012 – VI 2013

X 2013 – VI 2014

VII-IX 2014

30

30

30

30

30

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

X 2010 – VI 2011

X 2011 – VI 2012

X 2012 – VI 2013

X 2013 – VI 2014

VII-IX 2014

30

30

30

30

30

Zajęcia rozwijające z informatyki

X 2010 – VI 2011

X 2011 – VI 2012

X 2012 – VI 2013

X 2013 – VI 2014

VII-IX 2014

15

15

15

15

15

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

X 2010 – VI 2011

X 2011 – VI 2012

X 2012 – VI 2013

X 2013 – VI 2014

VII-IX 2014

15

15

15

15

15