WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

Szanowni Państwo !

W związku z organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły w roku szkolnym 2020/2021 przypominamy, że ważne jest aby dostarczone zostały do szkoły (do sekretariatu lub pedagogów) posiadane przez uczniów:

-opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, która może dotyczyć np. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),szczególnych zdolności, innych obszarów funkcjonowania dziecka),

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności,

– aktualne zaświadczenia lekarskie,

– lub  inne informacje o uczniu, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie na terenie szkoły oraz właściwą, dostosowaną  do indywidualnych potrzeb  i możliwości organizację procesu nauczania na terenie szkoły.

 Magdalena Rogóż- pedagog szkolny

Edyta Pilch- pedagog szkolny